Türkiye Gezi Parkları Atlası

Kitap

Şuayipşehri

 FOTOĞRAF: HAKAN ÖGE

Harran Ovası ile Viranşehir Ovası arasında uzanan Tek Tek Dağları üzerindeki 19 bin 335 hektarlık bir alan 2007 yılında milli park statüsüne kavuştu. 

Milli park bozkır türleri açısından önem taşıyor. Bitki türlerinden sığırkuyrukları (Verbascum) alandaki dikkat çekici türlerden. Milli parktaki önemli memeli türlerinden biri ceylan (Gazella subgutturosa). Alandaki önemli kuş türlerinden bazıları bağırtlak (Pterocles orientalis), kılkuyruk bağırtlak (Pterocles alchata) ve nesli küresel ölçekte tehlike altındaki toy (Otis tarda). Milli parkta nesli ulusal ölçekte tehlike altında olan sürüngen türlerinden varan (Varanus griseus) da yaşıyor.

Milli parkta tarihi ve arkeolojik açıdan önemli alanlar bulunuyor. Şuayipşehri, Şanlıurfa’nın 75 kilometre güneydoğusunda. Köy, Harran’a 40, Hanel Bağrur Kervansarayı’na 25 kilometre. Şuayipşehri’nde birçok mağara ve dehliz var. Köyün iki kilisesinden biri yeraltında. Buradaki kaya mezarlarının üzerine kesme taştan inşa edilen yapıların duvar ve temel kalıntılarının küçük bir kısmı da görülebiliyor. Harabeler koruma altına alınmadan önce halk bu mağaralarda yaşıyordu. Şuayip Peygamber’in yattığına inanılan mağara köyün en fazla ziyaret edilen mağarası.

Yağ­mur­lu kö­yü ola­rak da bi­li­nen Su­ma­tar (Soğmatar), Har­ran’ın 60 ki­lo­met­re ku­zey­do­ğu­sun­da. Köy­de As­sur ve Ro­ma­lı­la­ra ait ka­ya me­zar­la­rı bu­lu­nu­yor. Do­ğal bir te­pe üze­rin­de yük­se­len ka­le As­sur­lu­lar ta­ra­fın­dan in­şa edil­di. Sür­ya­ni­lerin yaptığı Ve­nüs Ta­pı­na­ğı adıy­la bi­li­nen ya­pı, ka­ya­ içi­ne oyu­lu ram­pa ile gi­ri­len bir ma­ğa­ra üze­rin­de yük­se­li­yor. Ta­pı­nak İS 1. ve 2. yüz­yıl­la­ra ta­rih­le­ni­yor.


Konaklama
Alan içinde konaklama imkânı yok. Şanlıurfa il merkezinde çok sayıda konaklama seçeneği var. 
Ba­kay Otel 414-215 26 89
Cevahir Konukevi 414-215 93 77
Dedeman Şanlıurfa 414-318 25 00
Edes­sa Otel 414-215 99 11
El Ruha 414-215 44 11
Gü­ven Otel 414-215 17 00
Har­ran Otel 414-313 28 60
İpek Pa­las Otel 414-215 15 46


Önemli Telefonlar
Şanlıurfa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 414-347 93 31