Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VK

 

Ya­yın­cı
Do­ğan Bur­da
Der­gi Ya­yın­cı­lık ve Pa­zar­la­ma A.Ş.

İcra Kurulu Başkanı
Meh­met Y. Yılmaz

Ya­yın Di­rek­tö­rü
Murat Köksal

Ya­yın Da­nış­ma­nı
Meh­met Ya­şin

Ya­yın Yö­net­me­ni
Kansu Şarman

Ya­zı İş­le­ri Mü­dü­rü (sorumlu)
Mustafa Türker Erşen

Haber Müdürü: Naz­lı Kurt
Görsel Yönetmen: Tolga Çoruh
Araştırma: Tevfik Taş
Fo­to Muhabiri: Turgut Tarhan
Say­fa Ya­pım: Ba­ha­dır Er­şık

Fo­toğ­raf Kurulu
Gökhan Tan (Fotoğraf Danışmanı), Yasin Akgül, Si­nan Ana­dol, Ali Mu­rat Atay,
Servet Dilber, Şeb­nem Eraş, Umut Kaçar, Selim Kaya, İz­zet Ke­ri­bar,
Ali Ethem Keskin, Za­fer Kı­zılka­ya, Ufuk Sarışen, Tolga Sezgin,
Cü­neyt Oğuz­tü­zün, Ha­kan Öge, Mustafa Seven, Kerem Yücel

Yazı Kurulu
Fü­sun Ar­man, Rüs­tem As­lan (Ar­ke­olo­ji), Oya Ayman, Cenk Dur­muş­kâh­ya (Bo­ta­nik),
Şahin Ekşioğlu, Yard. Doç. Dr. Yıl­dı­rım Gün­gör (Jeoloji), Ne­dim Gür­sel,
Doç. Dr. Nec­mi Ka­rul, Serkan Ocak, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tülay Zihli Özgür,
Ayşegül Parlayan, Selcen Pirge, Yeşim Pütgül,
Melih Şabanoğlu, Mehmet Sait Taşkıran

Marka Müdürü: Nihal Ayan
An­ka­ra Tem­sil­ci­si: Er­dal İpe­ke­şen
0 312 207 00 71 – 95
at­las@doganburda.com www.atlasdergisi.com

Yö­ne­tim
Sa­tış Di­rek­tö­rü ve Tüzel Kişi Temsilcisi: Mehmet Taş­kın
Fi­nans Di­rek­tö­rü: Di­dem Ku­ru­cu
Üre­tim Di­rek­tö­rü: Ser­vet Ka­va­soğ­lu
Kurumsal İletişim Müdürü: Seren Urun

Rek­lam
Grup Başkanı: Koray Bilici
Baş­kan Yar­dım­cı­sı: Neslihan Can
Satış Koordinatörü: Suzan Özen, Ebru Elçi
Sa­tış Mü­dü­rü: Hatice Tarhan, Altuğ Selçuk, Aslıhan Aslan
Tek­nik Mü­dür: Nus­ret Kı­rım­lı­oğ­lu
Tel: 0 212 336 53 60 – 3 hat Faks: 0 212 336 53 90

Re­zer­vas­yon: Tel: 0 212 336 53 00 – 57 – 59 – Faks: 0 212 336 53 92 – 93
Ankara Reklam Bölge Temsilcisi: Sezinur Balıkçıoğlu Tel: 0 312 207 00 72 – 73
He­def Say­fa­lar: Tel: 0 212 336 53 70 – Faks: 0 212 336 53 91
Bölgeler Reklam Satış Sorumlusu: Dilek Ünlü Tel: 0 212 336 53 72

Uluslararası Reklam Satış Temsilcilerimiz
Almanya: Vanessa von Minckwitz
Tel: +49 89 92 50 3532, vanessa.vonminckwitz.denz@burda.com
Michael Neuwirth
Tel: +49 89 9250 3629, michael.neuwirth@burda.com
Avusturya: Christina Bresler
Tel: +43 1 230 60 3050, Christina.Bresler@burda.com
İsviçre: Goran Vukota
Tel: +41 44 81 02 146, goran.vukota@burda.com
Fransa/Lüksemburg: Marion Badolle-Feick
Tel: +33 1 72 71 25 24, marion.badolle-feick@burda.com
İtalya: Mariolina Siclari
Tel: +39 02 91 32 34 66, mariolina.siclari@burda-vsg.it
İngiltere/İrlanda: Jeannine Soeldner
Tel: +44 20 3440 5832, jeannine.soeldner@burda.com
ABD/Kanada/Meksika: Salvatore Zammuto
Tel: +1 212 884 48 24, salvatore.zammuto@burda.com
Yö­ne­tim Ye­ri
Trump Towers, Kule 2, Kat: 21-24, 34387, Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 410 35 66 Faks: 0 212 410 35 64
Bas­kı
Vatan Of­set Yayıncılık ve Mat­ba­acı­lık A.Ş.
Sanayi Mahallesi 1650. Sokak No: 2 Do­ğan Med­ya Te­sis­le­ri
Esen­yurt/İS­TAN­BUL Tel: 0 212 622 19 00
Da­ğı­tım: Yay­sat A.Ş.
0 212 622 22 22
Ya­yın Tü­rü: Ye­rel, Sü­re­li, Ay­lık
FIPP üyesidir
© At­las der­gi­si, Do­ğan Bur­da Der­gi Ya­yın­cı­lık ve Pa­zar­la­ma A.Ş.
ta­ra­fın­dan T.C. ya­sa­la­rı­na uy­gun ola­rak ya­yım­lan­mak­ta­dır.
At­las der­gi­si­nin isim ve ya­yın hak­kı Do­ğan Bur­da Der­gi Ya­yın­cı­lık ve
Pa­zar­la­ma A.Ş’ye ait­tir. Der­gi­de ya­yım­la­nan ya­zı, fo­toğ­raf,
ha­ri­ta, il­lüs­tras­yon ve ko­nu­la­rın her hak­kı sak­lı­dır.
İzin­siz, kay­nak gös­te­ri­le­rek da­hi alın­tı ya­pı­la­maz.
DB Okur Hiz­met­le­ri Hat­tı: 0 212 478 0 300
okur­hiz­met­le­ri@doganburda.com
DB Abo­ne Hiz­met­le­ri Hat­tı: 0 212 478 0 300
Faks: 0 212 410 35 12-13
abo­ne@doganburda.com – www.doganburda.com

Pazar hariç her gün saat 09:00 – 18:00 arasında hizmet verilmektedir.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on VK